Về công ty

Tài liệu cổ đông

121/04/2023Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2023 số 01/2023/BB-LHC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023Tải xuống
221/04/2023Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 số 001/2023/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023Tải xuống
321/04/2023Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 14 ngày 20/4/2023Tải xuống
417/04/2023Tờ trình số 10 về việc bầu bổ sung TV HĐQT độc lập và TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025Tải xuống
517/04/2023Phiếu đề cử và SYLL của Ông Lương Quốc Đạt ứng viên tham gia TV HĐQT độc lập do BKS đề cửTải xuống
617/04/2023Phiếu đề cử và SYLL cùa Ông Tô Minh Chánh ứng cử TV BKS do Cổ đông Tân Thuận giới thiệuTải xuống
717/04/2023Phiếu đề cử và SYLL của Ông Phạm Hoàng Anh ứng viên tham gia BKS do Nhóm cổ đông đề cửTải xuống
811/04/2023Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Tải xuống
911/04/2023Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Tải xuống
1011/04/2023Nghị quyết số 009/2023/NQ-LHC-HĐQTTải xuống
1111/04/2023Tờ trình số 09 miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập và BKS nhiệm kỳ 2021-2025Tải xuống
1211/04/2023Quy chế bầu cử TV HĐQT và TV BKS tại ĐHĐCĐTải xuống
1311/04/2023Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT và TV BKS tại ĐHĐCĐTải xuống
1411/04/2023Mẫu sơ yếu lý lịchTải xuống
1511/04/2023Phiếu ứng cử, đề cử BKSTải xuống
1611/04/2023Phiếu ứng cử, đề cử TV HĐQTTải xuống
1723/03/2023Nghị quyết HĐQT số 007 về công bố nội dung trình ĐHĐCĐ TN 2023Tải xuống
1823/03/2023Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023Tải xuống
1923/03/2023Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023Tải xuống
2023/03/2023Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ TN 2023Tải xuống
2123/03/2023Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023Tải xuống
2223/03/2023Báo cáo của Ban TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023Tải xuống
2323/03/2023Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023Tải xuống
2423/03/2023Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên 2023Tải xuống
2523/03/2023Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023Tải xuống
2623/03/2023Tờ trình số 1Tải xuống
2723/03/2023Tờ trình số 2Tải xuống
2823/03/2023Tờ trình số 3Tải xuống
2923/03/2023Tờ trình số 4Tải xuống
3023/03/2023Tờ trình số 5Tải xuống
3123/03/2023Tờ trình số 6Tải xuống
3223/03/2023Tờ trình số 7Tải xuống
3323/03/2023Tờ trình số 8Tải xuống
3424/02/2023Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023Tải xuống
128/09/2022Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022Tải xuống
226/10/2022Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022Tải xuống
326/10/2022Chương trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022Tải xuống
426/10/2022Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022Tải xuống
526/10/2022Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022Tải xuống
626/10/2022Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022Tải xuống
726/10/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Long HậuTải xuống
826/10/2022Tờ trình điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án: Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3Tải xuống
926/10/2022Tờ trình bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022Tải xuống
1026/10/2022Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương điều chỉnh BCNCKT Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3Tải xuống
1126/10/2022Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022Tải xuống
1217/11/2022Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022Tải xuống
1317/11/2022Nghị quyết thông qua việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022Tải xuống
1417/11/2022Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi – điều chỉnh Tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án KDC-TĐC Long Hậu 3Tải xuống
17/4/2022Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022Tải xuống
27/4/2022Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập - Mã Văn KhanhTải xuống
37/4/2022Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Võ Tấn ThịnhTải xuống
47/4/2022Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Đỗ Thị Kim ThiTải xuống
58/4/2022Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022Tải xuống
68/4/2022Giấy xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022Tải xuống
78/4/2022Tờ trình số 1Tải xuống
88/4/2022Tờ trình số 2Tải xuống
918/4/2022Tờ trình số 7Tải xuống
1023/4/2022Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
1123/4/2022Báo cáo của Ban TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
1223/4/2022Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
1323/4/2022Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
1423/4/2022Dự thảo tờ trình số 11 về danh sách ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKSTải xuống
1523/4/2022Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
1623/4/2022Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
1723/4/2022Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
1823/4/2022Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKSTải xuống
1923/4/2022Tờ trình số 3Tải xuống
2023/4/2022Tờ trình số 4Tải xuống
2123/4/2022Tờ trình số 5Tải xuống
2223/4/2022Tờ trình số 6Tải xuống
2323/4/2022Tờ trình số 8Tải xuống
2423/4/2022Tờ trình số 9Tải xuống
2523/4/2022Tờ trình số 10Tải xuống
2623/4/2022Mẫu sơ yếu lý lịchTải xuống
2723/4/2022Phiếu ứng cử, đề cử BKSTải xuống
2823/4/2022Phiếu ứng cử, đề cử HĐQTTải xuống
2925/4/2022Tờ trình số 12Tải xuống
3025/4/2022Đơn từ nhiệm thành viên BKS - Nguyễn Anh HuyTải xuống
3125/4/2022Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
3225/4/2022Nghị quyết về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
3325/4/2022Nghị quyết số 09 HĐQTTải xuống
3427/4/2022Tờ trình số 11Tải xuống
3529/4/2022Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
3629/4/2022Điều lệ sửa đổi lần thứ 13Tải xuống
3729/4/2022Nghị quyết số 01 và 02 ĐHĐCĐ thường niên 2022Tải xuống
3829/4/2022Quy chế hoạt động BKSTải xuống
3929/4/2022Quy chế hoạt động HĐQTTải xuống
4029/4/2022Quy chế về nội bộ quản trị công tyTải xuống
107/05/2021Nghị quyết HĐQT Công ty CP Long Hậu - Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2021Tải xuống
204/06/2021Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021Tải xuống
310/06/2021Phiếu xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021Tải xuống
417/06/2021Báo cáo BTGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Trình kế hoạch năm 2021Tải xuống
517/06/2021Nghị quyết số 06 HĐQT Công ty CP Long HậuTải xuống
617/06/2021Nghị quyết số 07 HĐQT- Quy chế kiểm toán bội bộ Công tyTải xuống
717/06/2021Tờ trình số 01Tải xuống
817/06/2021Tờ trình số 02Tải xuống
917/06/2021Tờ trình số 03Tải xuống
1017/06/2021Tờ trình số 04Tải xuống
1117/06/2021Tờ trình số 05Tải xuống
1217/06/2021Tờ trình số 06Tải xuống
1317/06/2021Tờ trình số 07Tải xuống
1417/06/2021Tờ trình số 08Tải xuống
1517/06/2021Tờ trình số 09Tải xuống
1617/06/2021Tờ trình số 10Tải xuống
1717/06/2021Tờ trình số 11Tải xuống
1825/06/2021Tờ trình số 12 - V/v Bầu TV HĐQT & TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025Tải xuống
1917/06/2021Báo cáo v/v Triển khai chức năng kiểm toán nội bộ & Ban hành quy chế kiểm toán nội bộTải xuống
2018/06/2021Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Tải xuống
2118/06/2021Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021Tải xuống
2221/6/2021Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên 2021Tải xuống
2322/06/2021Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021Tải xuống
2423/06/2021Thông báo về Thủ tục đảm bảo an toàn trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021Tải xuống
2525/06/2021Quy chế bầu cửTải xuống
2625/06/2021Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021Tải xuống
2725/06/2021Quy định tham gia đề cử - ứng cửTải xuống
2825/06/2021Quy chế làm việcTải xuống
2926/06/2021Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021Tải xuống
3026/06/2021Văn bản công bố thông tin kèm Nghị Quyết từ số 01-05 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông quaTải xuống
3125/06/2021Báo cáo HĐQT về Công tác quản trị năm 2020 & Định hướng năm 2021Tải xuống
3230/06/2021Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQTTải xuống
3322/09/2021Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoảnTải xuống
112/06/2020Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020Tải xuống
212/06/2020Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020Tải xuống
312/06/2020Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020Tải xuống
412/06/2020Tờ trình số 1Tải xuống
512/06/2020Tờ trình số 2Tải xuống
617/06/2020Tờ trình số 3Tải xuống
717/06/2020Tờ trình số 4Tải xuống
812/06/2020Tờ trình số 5Tải xuống
912/06/2020Tờ trình số 6Tải xuống
1012/06/2020Tờ trình số 7Tải xuống
1118/06/2020Tờ trình số 9Tải xuống
1218/06/2020Tờ trình số 10Tải xuống
1312/06/2020Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020Tải xuống
1412/06/2020Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020Tải xuống
1512/06/2020Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên 2020Tải xuống
1612/06/2020Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020Tải xuống
1712/06/2020Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020Tải xuống
1812/06/2020Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020Tải xuống
1918/06/2020Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm SoátTải xuống
2018/06/2020Quy định tham gia đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm SoátTải xuống
2118/06/2020Mẫu Phiếu tự ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội Đồng Quản TrịTải xuống
2218/06/2020Mẫu Sơ yếu lý lịchTải xuống
2318/06/2020Danh sách đề cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020Tải xuống
128/03/2019Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019Tải xuống
204/04/2019Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soátTải xuống
304/04/2019Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lậpTải xuống
408/04/2019Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019Tải xuống
509/04/2019Biên bản Đại hội cổ đông 2019Tải xuống
609/04/2019Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019Tải xuống
709/04/2019Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soátTải xuống
809/04/2019Điều lệ công tyTải xuống
929/03/2019Dự thảo điều lệ sửa đổi lần thứ XITải xuống
1029/03/2019Tờ trình số 1Tải xuống
1129/03/2019Tờ trình số 2Tải xuống
1229/03/2019Tờ trình số 3Tải xuống
1329/03/2019Tờ trình số 4Tải xuống
1429/03/2019Tờ trình số 5Tải xuống
1529/03/2019Tờ trình số 6Tải xuống
1629/03/2019Tờ trình số 7Tải xuống
1703/04/2019Tờ trình số 8Tải xuống
1802/04/2019Báo cáo của Ban Tổng Giám ĐốcTải xuống
1903/04/2019Báo cáo Hội đồng quản trịTải xuống
2003/04/2019Báo cáo Ban kiểm soátTải xuống
2128/03/2019Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019Tải xuống
2228/03/2019Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2019Tải xuống
2328/03/2019Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Tiếng ViệtTải xuống
2428/03/2019Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Tiếng AnhTải xuống
2528/03/2019Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019Tải xuống
116/03/2018Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018Tải xuống
216/03/2018Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018Tải xuống
316/03/2018Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2018Tải xuống
416/03/2018Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2018Tải xuống
516/03/2018Confirmation or authorization letter (Viet - Eng)Tải xuống
616/03/2018Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018Tải xuống
716/03/2018Quy định tham gia đề cử, ứng cửTải xuống
816/03/2018Quy chế bầu cửTải xuống
916/03/2018Phiếu ứng cử đề cử HĐQTTải xuống
1016/03/2018Phiếu ứng cử đề cử BKSTải xuống
1116/03/2018Tờ trình số 1Tải xuống
1216/03/2018Tờ trình số 2Tải xuống
1316/03/2018Tờ trình số 4Tải xuống
1416/03/2018Tờ trình số 5Tải xuống
1516/03/2018Tờ trình số 6Tải xuống
1621/03/2018Tờ trình số 7Tải xuống
1723/03/2018Tờ trình số 8Tải xuống
1823/03/2018Tờ trình số 9Tải xuống
1916/03/2018Báo cáo tái bổ nhiệm Tổng Giám đốcTải xuống
2016/03/2018Báo cáo Ban kiểm soátTải xuống
2119/03/2018Báo cáo Hội đồng quản trịTải xuống
2219/03/2018Báo cáo Hội đồng quản trịTải xuống
2319/03/2018Dự thảo Quy chế quản trị Công ty CP Long HậuTải xuống
2420/03/2018Báo cáo thường niên 2017Tải xuống
2521/03/2018Dự thảo điều lệ LHC thay đổi lần thứ 10Tải xuống
2629/03/2018Biên bản ĐHCĐ thường niên 2018Tải xuống
2729/03/2018Biên bản ĐHCĐ thường niên 2018Tải xuống
2829/03/2018Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018Tải xuống
2929/03/2018Điều lệ sửa đổi lần thứ XTải xuống
3029/03/2018Quy chế quản trị công ty CP Long HậuTải xuống
104/04/2019Quy định ứng cử đề cử thành viên Ban kiểm soátTải xuống
227/03/2017Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
320/03/2017Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
420/03/2017Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
520/03/2017Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
620/03/2017Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2017 (Việt)Tải xuống
720/03/2017Confirmation or authorization letter (Eng)Tải xuống
827/03/2017Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
931/03/2017Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
1031/03/2017Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
1131/03/2017Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long HậuTải xuống
1231/03/2017Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long HậuTải xuống
1329/03/2017Tờ trình số 8Tải xuống
1429/03/2017Tờ trình số 9Tải xuống
1524/03/2017Báo cáo thường niên 2016Tải xuống
1623/03/2017Báo cáo Ban kiểm soátTải xuống
1722/03/2017Báo cáo tài chính 2016Tải xuống
1821/03/2017Nghị quyết của HĐQTTải xuống
1921/03/2017Tờ trình số 1Tải xuống
2021/03/2017Tờ trình số 2Tải xuống
2121/03/2017Tờ trình số 3Tải xuống
2221/03/2017Tờ trình số 4Tải xuống
2321/03/2017Tờ trình số 5Tải xuống
2421/03/2017Tờ trình số 6Tải xuống
2521/03/2017Tờ trình số 7Tải xuống
2621/03/2017Dự thảo sửa đổi Điều lệ lần thứ IXTải xuống
2721/03/2017Báo cáo của TGĐTải xuống
2821/03/2017Báo cáo của HĐQTTải xuống
2920/03/2017Quy định tham gia đề cử, ứng cửTải xuống
3020/03/2017Quy chế bầu cửTải xuống
3120/03/2017Phiếu ứng cử đề cử HĐQTTải xuống
3220/03/2017Phiếu ứng cử đề cử BKSTải xuống
3317/04/2017Điều lệ Công ty CP Long Hậu sửa đổi lần thứ IXTải xuống
130/03/2016Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016Tải xuống
230/03/2016Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
330/03/2016Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
430/03/2016Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long HậuTải xuống
530/03/2016Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long HậuTải xuống
623/03/2016Điều lệ Công ty Cổ phần Long HậuTải xuống
723/03/2016Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long HậuTải xuống
823/03/2016Báo cáo của Tổng Giám Đốc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
923/03/2016Phiếu tự ứng cử / đề cử ứng viên Hội đồng Quản trịTải xuống
1023/03/2016Phiếu tự ứng cử đề cử ứng viên Ban Kiểm SoátTải xuống
1123/03/2016Mẫu Sơ yếu lý lịchTải xuống
1218/03/2016Tờ trình số 1Tải xuống
1318/03/2016Tờ trình số 2Tải xuống
1418/03/2016Tờ trình số 3Tải xuống
1518/03/2016Tờ trình số 4Tải xuống
1618/03/2016Tờ trình số 5Tải xuống
1718/03/2016Tờ trình số 6Tải xuống
1818/03/2016Tờ trình số 7Tải xuống
1918/03/2016Tờ trình số 8Tải xuống
2018/03/2016Tờ trình số 9Tải xuống
2118/03/2016Tờ trình số 10Tải xuống
2218/03/2016Tờ trình số 11Tải xuống
2318/03/2016Tờ trình số 12ATải xuống
2418/03/2016Tờ trình số 12BTải xuống
2511/03/2016Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
2611/03/2016Quy định Đề cử & Ứng cử vào HĐQT & Ban kiểm soát 2016Tải xuống
2711/03/2016Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
2811/03/2016Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
2911/03/2016Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
3011/03/2016Xác nhận ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống