Free website hits

투자 자문

Investment incentives

Investment incentives

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều kiện được hưởng ưu đãi
Quy định về thời gian miễn thuế và giảm thuế
지속적이고 안정적인 발전

지속적이고 안정적인 발전

업체 및 노동자
지원 친환경적인
산업단지 고객지원
안전한 산업단지

위치안내

가이드

롱하우 산업단지는 공업 발전 우대 지역에 포함되어 있으며 HoChiMinh과 Long an의 동쪽에 위치에 해안가와 인접해 있습니다.Sai gon (CPCT)항구의 컨테이너 센터와 Sai Gon – Hiep Phuoc항: 3km 푸미흥: 12 km호치민 시내 중심가 :19 km Tan Son Nhat 국제 공항: 25km

이점

사회인프라

 • 롱하우 아파트
 • 진료소
 • 경비- 안전시스템
 • 소방서
 • 유치원
 • 슈퍼마켓
 • Nhà hàng
 • ATM
 • 주거 지역

기술 인프라

 • 교통망
 • 급수 시설
 • 전기
 • 통신시설
 • 폐수처리 시설

Consultancy