Free website hits

수상 및 트로피

2018년 우수 노동 단체

2018년 우수 노동 단체

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 (Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

2017년 아시아 - 태평양 국제 품질상 수상

2017년 아시아 - 태평양 국제 품질상 수상

Asia Pacific Quality Organization (APQO)

2016년 국가 품질 금상

2016년 국가 품질 금상

Prime Minister

롱안성 우수 기업체 금상

롱안성 우수 기업체 금상

2016년 우수 기업

2016년 우수 기업

Long An People's Committee

2급 노동 훈장

2급 노동 훈장

베트남 환경 보호 우수 50기업중에 포함된 롱하우 산업단지

베트남 환경 보호 우수 50기업중에 포함된 롱하우 산업단지

2018년 우수 노동 단체

2018년 우수 노동 단체

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 (Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

2017년 Forbes에서 10억불 이하 아시아 중소기업 200에 포함된 롱하우 산업단지

2017년 Forbes에서 10억불 이하 아시아 중소기업 200에 포함된 롱하우 산업단지

2017년 아시아 - 태평양 국제 품질상 수상

2017년 아시아 - 태평양 국제 품질상 수상

Asia Pacific Quality Organization (APQO)

2016년 국가 품질 금상

2016년 국가 품질 금상

Prime Minister

롱안성 우수 기업체 금상

롱안성 우수 기업체 금상

Excellent Workforce

Excellent Workforce

Ho Chi Minh People’s Committee

2016년 우수 기업

2016년 우수 기업

Long An People's Committee

2급 노동 훈장

2급 노동 훈장

베트남 환경 보호 우수 50기업중에 포함된 롱하우 산업단지

베트남 환경 보호 우수 50기업중에 포함된 롱하우 산업단지

National Gold Quality Award

Prime Minister