Free website hits

賞とトロフィー

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 (Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

アセアン品質国際賞

アセアン品質国際賞

APQO協会

National Gold Quality Award 2016

National Gold Quality Award 2016

Prime Minister

ロンアン省での優良企業賞

ロンアン省での優良企業賞

ロンアン省の自民委員会

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Long An People's Committee

環境賞

環境賞

資源環境省

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 (Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

アセアン品質国際賞

アセアン品質国際賞

APQO協会

National Gold Quality Award 2016

National Gold Quality Award 2016

Prime Minister

ロンアン省での優良企業賞

ロンアン省での優良企業賞

ロンアン省の自民委員会

Excellent Workforce

Excellent Workforce

Ho Chi Minh People’s Committee

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Long An People's Committee

環境賞

環境賞

資源環境省

ベトナム優良企業賞

ロンアン省の自民委員会

2010年度のベトナム優良企業賞 |首相

労働勲章第三等

労働勲章第三等

国家

National Gold Quality Award

Prime Minister