Free website hits

뉴스 - 이벤트

롱하우 고층형 임대공장 / 업데이트 날짜: 2020.03.17

Views: 1053820/02/2020Share
롱하우산업단지는투자업체가공장임대면적에있어유연하게운영할있도록고층형임대공장을건설하였다. 임대기업은작은면적의공장을운영할있는선택지를확보함으로서초기투자자본에대한부담을줄이고, 전기, 소방등완비된시설을사용함으로서빠른공장운영이가능한장점이있다. 고층형임대공장은전자, 기계, 부품생산업체운영에  적합하다.
 
공장 임대 1
 
 1. 위치: L2부지, Long Hau – Hiep Phuoc 도로, 롱하우산업단지, 3, Long Hau , Can Giuoc , Long An .
 2. 편의시설
 • 3중 안전 시스템
 • 24시간 유지보수팀
 • 업체운영을지원하는고객 서비스팀
 1. 투자유치업종
 • 연구실
 • 전자
 • 의류 
 • 기계부품제작 
 • 의료설비부품
 • 광케이블
 • 하이테크지원업종..
 1. 임대가능여부: 현재완공되어바로입주가능

 2. 임대공장:

순서

상품번호

면적

임대가격 (m2)

1

3.01

577.72

임대가격: 4.5 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

2

3.03

924.18

임대가격: 4.5 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

3

3.02

920.53

임대가격: 4.6 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

4

3.04

634.15

임대가격: 4.5 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

5

4.01

577.72

임대가격: 4.5 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

6

4.03

924.18

임대가격: 4.5 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

7

4.02

920.53

임대가격: 4.6 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

8

4.04

634.15

임대가격: 4.5 usd/m2/
관리비: 0.5 usd/m2/

9

6.05

210.84

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

10

6.09

169.72

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

11

6.11

273.08

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

12

6.13

240.035

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

13

6.15

183.23

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

14

6.02

179.12

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

15

6.04

107.48

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

16

6.06

210.84

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

17

6.08

193.365

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

18

6.12

273.08

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

19

6.14

257.51

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

20

6.16

166.88

임대가격: 6 usd/m2/
관리비: 0.7 usd/m2/

 

순서위치Gross면적 (m2)(비고) 
 

A

1

3,013.15

PNJ

 

1

1.01

589.00

 

2

1.03

888.77

 

3

1.02

888.77

 

4

1.04

646.61

 

B

2

3,056.58

 

 

1

2.01

577.72

School Partner

 

2

2.03

924.18

Ju Yuan

 

3

2.02

920.53

Gentle

 

4

2.04

634.15

Gentle

 

C

 3

3,056.58

 

 

1

3.01

577.72

Booked

 

2

3.03

924.18

Booked

 

3

3.02

920.53

Booked

 

4

3.04

634.15

Booked

 

D

4

3,056.58

 

 

1

4.01

577.72

 

 

2

4.03

924.18

 

 

3

4.02

920.53

 

 

4

4.04

634.15

 

 

E

5

3,056.58

 

 

1

5.01

577.72

Booked

 

2

5.03

924.18

ACT

 

3

5.02

920.53

 

 

4

5.04

634.15

 

 

F

6

3,056.58

 

 

1

6.01

103.36

Booked

 

2

6.03

107.48

DK Group

 

3

6.05

210.84

 

 

4

6.07

210.84

ABT

 

5

6.09

169.72

 

 

6

6.11

273.08

 

 

7

6.13

240.04

 

 

8

6.15

183.23

 

 

9

6.02

179.12

 

 

10

6.04

107.48

 

 

11

6.06

210.84

 

 

12

6.08

193.37

 

 

13

6.10

169.72

Miles

 

14

6.12

273.08

 

 

15

6.14

257.51

 

 

16

6.16

166.88

 

 

 

Cộng:

18,296.05

 

 

 

 1. 사진:
공장 임대 2
공장 임대 3
공장 임대 4
공장 임대 5
공장 임대 6
공장 임대 7
공장 임대 8

Thông tin chi tiết về Nhà xưởng cao tầng Long Hậu, vui lòng tham khảo brochure đính kèm:

공장 임대 Longhau

Source: LHC
Long Hau Industrial Park - Partner in success
Address: Hamlet 3, Long Hau commune, Can Giuoc district, Long An province
Hotline: (+84 28) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
Email:
sales@longhau.com.vn
Fanpage: fb.me/longhau.com.vn
Zalo Official: https://zalo.me/2384735100152725129