Free website hits

Thủ tục sau đầu tư

Thủ tục sau đầu tư

Thủ tục pháp lý sau khi ký hợp đồng thuê lại đất

Bước 1: Thẩm duyệt PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
Bước 2: Đăng ký báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 3: Đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường
Bước 4: Triển khai xây dựng
Bước 5: Nghiệm thu xác nhận công trình hoàn thành
Bước 6: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 7: Nghiệm thu về PCCC
Bước 8: Giấy chứng nhận công trình hoàn thành
Bước 9: Cập nhật quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào GCNQSDĐ
Bước 10: Thay đổi nội dung DKDN 
Bước 11: Đăng ký giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài
Bước 12: Đăng ký nội quy lao động
Bước 13: Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
* Giấy phép Xây dựng: 14 ngày làm việc
* Giấy phép lao động: 14 ngày làm việc