Free website hits

Thủ tục trước đầu tư

Thủ tục trước đầu tư

Các bước thực hiện

Các bước thực hiện

Thủ tục xin giấy phép

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Nhận kết quả Đăng ký doanh nghiệp

Khi nhận được Kết quả ĐKDN, DN\ Người thành lập DN\ Người được ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng nhận ĐKDN trước khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh.
Trường hợp thông tin chưa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định.

Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị Bảng đăng ký chứng nhận đầu tư theo quy mô của doanh nghiệp

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư 

Bước 3: Căn cứ ngày hẹn theo giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng đăng ký đầu tư để nhận kết quả

* Đối với Doanh nghiệp trong nước thì đăng ký kinh doanh trước, sau đó sẽ làm chứng nhận đầu tư
* Đối với Doanh nghiệp nước ngoài thì đăng ký chứng nhận đầu tư trước, sau đó sẽ làm đăng ký kinh doanh