Thông tin thị trường

Quy định Nhà nước về xử lý khí thải công nghiệp 

Lượt xem: 212906/04/2021Chia sẻ

Trước thực trạng ô nhiễm do khí thải công nghiệp ngày càng trở nên trầm trọng và đang ở mức báo động. Bộ Tài Nguyên và Môi trường Ban bố quy định về quản lý, kiểm soát bụi và xử lý khí thải công nghiệp để có thể quản lý chặt chẽ hơn cũng như hạn chế được vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay.

Quy định của nhà nước về quản lý và kiểm soát bụi, khí thải trong khu công nghiệp

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Luật Bảo Vệ Môi Trường trong công tác quan trắc xử lý khí thải công nghiệp quy định:

Điều 45. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp

Chủ dự án, chủ cơ sở có phát sinh khí thải công nghiệp và thuộc đối tượng phải kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khí thải công nghiệp. Cơ sở dữ liệu khí thải công nghiệp bao gồm các số liệu đo đạc, thống kê, kiểm kê về lưu lượng, thông số, tính chất, đặc điểm khí thải công nghiệp. Chủ dự án, chủ cơ sở có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nội dung này khi lập báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm.

Điều 46. Việc xả thải khí thải công nghiệp

Dự án, cơ sở có phát sinh khí thải công nghiệp và thuộc đối tượng phải kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải có giấy phép xả khí thải công nghiệp. Nội dung cấp phép xả khí thải công nghiệp được tích hợp trong giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Quan trắc khí thải công nghiệp

1. Đối tượng, tần suất và thông số quan trắc khí thải định kỳ

a) Các cơ sở và dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc theo lưu lượng khí thải đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ tương đương), phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ với tần suất là 03 tháng/01 lần. Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định về tần suất quan trắc một số thông số ô nhiễm đặc thù theo ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy chuẩn đó;

b) Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc theo lưu lượng khí thải đã đăng ký trong kế hoạch bảo vệ môi trường), phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ với tần suất là 06 tháng/01 lần. Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định tần suất quan trắc một số thông số ô nhiễm đặc thù theo ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy chuẩn đó;

c) Khuyến khích các cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện quan trắc khí thải định kỳ, làm cơ sở để đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; trường hợp khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, phải rà soát lại hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc cải tạo, nâng cấp hệ thống, thiết bị xử lý khí thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi xả thải ra môi trường;

d) Thông số quan trắc khí thải định kỳ thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường quy định;

đ) Việc quan trắc lưu lượng khí thải của hệ thống, thiết bị xử lý khí thải có lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục I Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này thực hiện thông qua thiết bị đo lưu lượng dòng khí thải; lưu lượng khí thải của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải khác được xác định thông qua thiết bị quan trắc khí thải theo quy định.

2. Đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục bao gồm:

a) Dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục I Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các lò đốt chất thải nguy hại; các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh;

c) Khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

đ) Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Các dự án quy định tại khoản 2 Điều này đang triển khai xây dựng, phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông số quan trắc khí thải tự động, liên tục gồm:

a) Các thông số môi trường cố định gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx và CO (trừ trường hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với một số lĩnh vực đặc thù không yêu cầu kiểm soát);

b) Các thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề được nêu trong báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

4. Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.”

Theo quy định, việc kiểm soát và xử lý khí thải khu công nghiệp cần được quan tâm sâu sát cũng như tuân thủ đúng các thông số môi trường cố định. Điều này đòi hỏi nhiều khu công nghiệp cần đầu tư nghiêm túc vào hệ thống xử lý khí thải công nghiệp để có thể đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của doanh nghiệp khi quyết định chọn nơi để đầu tư phát triển lâu dài.

>>> Tham khảo thêm: Sổ tay hướng dẫn kiểm soát và xử lý khí thải công nghiệp

Thực trạng xử lý khí thải khu công nghiệp tại Long Hậu (LHC)

Không như nhiều khu công nghiệp tự phát, ngay từ khi mới thành lập, Long Hậu đã xem vấn đề xử lý khí thải công nghiệp là một trong những trọng điểm cần phải kiểm soát triệt để. Vì vậy mà hệ thống xử lý khí thải công nghiệp luôn được LHC ưu tiên quan tâm rà soát kỹ lưỡng từ khâu xây dựng cho đến khi vận hành. 

Minh chứng thực tế là trong nhiều năm qua, lượng khí thải tại Long Hậu luôn được kiểm soát tốt và nằm trong mức quy định của Pháp luật. Điều này không chỉ giúp người lao động an tâm về tình trạng không khí tại đây mà còn củng cố thêm lòng tin cho doanh nghiệp hướng tới việc hợp tác lâu dài.

Với định hướng kinh doanh luôn chú trọng đến môi trường và sức khỏe con người, LHC đã tiến hành xây dựng mô hình “khu công nghiệp xanh” để hạn chế khói bụi cũng như tạo không khí trong lành và cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng hơn cho mọi người. Khi đến đây, các nhà đầu tư sẽ ngạc nhiên vì lượng cây xanh được trồng trong LHC chiếm đến 33% diện tích. Năm 2020, Long Hậu đã tự hào nhận được chứng nhận “Khu công nghiệp xanh 2020” tại “Chương trình truyền thông Xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia năm 2020” tổ chức tại Hà Nội.

Chọn đầu tư tại LHC, doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Ban Quản lý trong công tác xử lý khí thải công nghiệp tại xưởng sản xuất. Với đội ngũ chuyên môn của KCN Long Hậu, nhà đầu tư sẽ an tâm hơn trong việc kiểm soát và giám sát lượng phát thải ra môi trường hạn chế ô nhiễm và đúng quy định pháp luật.

Chỉnh chu từ hạ tầng đến yếu tố môi trường là bệ phóng giúp LHC được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng và lựa chọn đầu tư


Một góc KCN Long Hậu

Đã hơn 15 năm đi vào hoạt động, Long Hậu được các nhà đầu tư quan tâm và đánh giá cao vì rất nhiều yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Trong đó, nổi bật nhất là tiêu chí dịch vụ chuyên nghiệp và bảo vệ môi trường, phủ xanh khu công nghiệp. 

Long Hậu mong muốn có thể vừa góp sức nâng cao giá trị kinh tế, hỗ trợ người lao động và nhà đầu tư, đồng thời vừa chung tay với xã hội tham gia bảo vệ môi trường. Do đó, LHC thường xuyên nâng cao năng lực nhân viên và trang bị máy móc thiết bị tối tân giúp cho việc giám sát, xử lý khí thải công nghiệp đạt hiệu suất tối ưu nhất.

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng, nhiều năm qua LHC thường xuyên tổ chức các hoạt động như thu gom, tái chế rác, trồng cây phủ xanh văn phòng. Không chỉ xây dựng cảnh quan sinh thái, các dịch vụ, cơ sở hạ tầng tại Long Hậu cũng được đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Những khu nhà lưu trú, siêu thị, phòng khám..giúp cho đời sống sinh hoạt và tinh thần của người lao động tốt hơn,

Tọa lạc tại Long An, Khu công nghiệp Long Hậu giữ vị trí chiến lược, là cầu nối giao thương quan trọng giữa TP.HCM và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (cách cảng Cát Lái 25km và trung tâm TP.HCM 19km). “Khu công nghiệp xanh” Long Hậu là một trong những KCN tiêu biểu trong Cụm Khu Công Nghiệp trọng điểm phía Nam. Chính những lợi thế đó đã thu hút sự quan tâm ngay từ đầu của các nhà đầu tư.

Đến hiện tại, KCN Long Hậu đã thu hút được hơn 200 nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đến xây dựng trong đó chiếm một nửa là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực Châu Âu. Qua đó, nhận thấy được mô hình khu công nghiệp Long Hậu không chỉ giữ vị trí chiến lược, đáp ứng tiêu chuẩn của nhà đầu tư tại Việt Nam mà nơi đây còn thỏa mãn tiêu chí đặt ra của các công ty quốc tế.

>>> Xem thêm: Đầu tư vào Long An: Tiềm năng lớn, ít rủi ro

Mang giá trị cốt lõi Tận Tâm - Chuyên Nghiệp - Hợp Tác -Trách Nhiệm, Long Hậu đã cung cấp đầy đủ những dịch vụ tốt nhất khi doanh nghiệp lựa chọn đầu tư. Không chỉ đáp ứng vấn đề đời sống, sản xuất mà LHC còn quan tâm đến sức khỏe con người và môi trường.

Với tinh thần trách nhiệm cùng yếu tố vị trí chiến lược và dịch vụ hỗ trợ đa dạng đã trở thành lý do để các nhà đầu lớn lựa chọn nơi đây làm điểm dừng chân. Quý đối tác mong muốn đầu tư, thuê bất động sản công nghiệp nhưng còn nhiều băn khoăn về các quy định xử lý nước cũng quy định khác, hãy liên hệ ngay Công ty CP Long Hậu qua Hotline: 0906 938 599để được trao đổi, giải đáp trực tiếp cũng như nhận thêm nhiều thông tin ưu đãi khác.

Khu công nghiệp Long Hậu - Đối tác phát triển bền vững
Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Hotline: (+84 28) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
Email:
sales@longhau.com.vn
Fanpage: fb.me/longhau.com.vn
Zalo Official: https://zalo.me/2384735100152725129